سیماب

در محیط رقابتی و متحول امروزی کسب و کار شرکت های صنعتی، هر گونه اختلال و توقف در عملیات تولید، ضمن افزایش هزینه های عملیاتی و عدم تحویل به موقع محصول نهایی، توان رقابتی سازمان را نیز کاهش خواهد داد. لذا سامانه های یکپارچه مدیریت تولید به عنوان یک ابزار کنترل و نظارت بر عملیات تولید، می توانند به افزایش بهره وری تولید و توان رقابتی سازمان منجر شوند.
اطلاعات سيستم هاي عملياتي شرکت های سیمانی که به صورت هولدینگ اداره می شوند و دارای توزیع جغرافیایی می باشند، جهت تصميم گیری استراتژيك در سطح مدیران میانی و یا مدیران ارشد سازمان مادر، مي‌بايست در محيط های اطلاعاتی همگن فراهم شوند تا از طریق بازيابي كليه اطلاعات مورد نياز مديريت، امكان اعمال مديريت بر مبناي اطلاعات فراهم شود.
سامانه نرم افزاری سیماب با تلفيق اطلاعات متنوع مربوط به حوزه هاي عملياتي مختلف از جمله حوزه مواد و توليد، ماشين آلات و تجهيزات در يك سازمان واحد و زير مجموعه ها در يك محيط همگن با بازيابي كليه اطلاعات مورد نياز مديريت، امكان اعمال مديريت بر مبناي اطلاعات را فراهم مي سازد. بنابراین زمينه اعمال نظارت بر حوزه هاي مختلف از طريق كنترل اطلاعات عملياتي تامين شده و همچنين بازيابي اطلاعات ساده و تركيبي در ارتباط با نيازهاي پيش بيني نشده فراهم می شود.